Estudi de programació i serveis informàtics

Bloc

Create advice popup with cookies on Prestashop

7 de maig de 2015 | 4 comentaris

This post talk about how to create a pop-up advice (as age filter question, for example) on Prestashop platform.


Generar valors aleatoris amb Bash

5 de desembre de 2014

Utilitzarem l’arxiu /dev/random que proveeixen els sistemes operatius del tipus Unix/Linux, per generar cadenes aleatories…


Accedir a servidor SSH amb certificat

4 de novembre de 2014

Per accedir a màquines remotes amb total seguretat, podem utilitzar SSH sobre certificat. Al servidor remot example.com creem un usuari…

Etiquetes: Llegir més

Activar SSL per a OwnCloud 6.0

9 de juny de 2014

Hola de nou, en aquest post tractarem de configurar el servei OwnCloud (programari que proveeix d’un núvol virtual a la xarxa) per a que funcioni amb https…